Часопис као књижевни облик. Прилог типологији књижевне периодике

Тутњевић, Станиша

Часопис као књижевни облик. Прилог типологији књижевне периодике

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1997

Ознаке:


Сажетак:

Књига је поднасловом дефинисана као „прилог типологији књижевне периодике“, те се у уводном/насловном поглављу – теоријски утемељеном у ставовима В. Шкловског – постављају и општи оквири истраживањâ у наредним студијама, релативно разнородним по садржајима и обухваћеној грађи.

Најобимнија студија у књизи („Дјетињство књижевности или књижевност за дјецу – прилог поетици дјечије књижевсти“) на примеру часописа Споменак расправља о иницијалној противуречности у концепцији (оновремених) дечјих часописа: да се ли у њима нуде текстови намењени узрасно специфичној публици, или се, напротив, под називом „књижевности за децу“ формира посебна књижевна област намењена читаоцима на почетним стадијумима разумевања пироде и функције књижевности. Остале студије – посвећене појединачним часописима или карактеристичним аспектима тих часописа – варирају између чвршће оријентисаности ка њиховом типолошком описивању („Дучић у часопису Зора “, „Још понешто о часопису Видов-дан“, „Часопис Ново дјело“) и комбинације тог приступа са освртом на шира културноисторијска питања („Мостарска културна средина у дјечијем часопису Споменак“, „Књижевност Босне и Херцеговине у Књижевном северу“), све до покретања расправе о односу традиционалости и авангардности у уређивачкој политици часописа као основној одредници његове поетике („Омладина и авангарда – часопис Млада Босна“).

Кључне речи:

часопис, типологија, дечја књижевност, Споменак, Зора, Видовдан, Ново дјело, Књижевни север, Млада Босна