Srpska avangarda u periodici: zbornik radova

Vidosava Golubović i Staniša Tutnjević

Srpska avangarda u periodici: zbornik radova

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1996

Oznake:


Sažetak:

Zbornik je rezultat međunarodnog naučnog skupa održanog u Beogradu novembra 1994. i donosi radove 42 istraživača posvećene različitim aspektima književne periodike između dva svetska rata. Pored razmatranja opštijih fenomena avangarde i modernizma, tekstovi se bave urednicima, saradnicima i uređivačkim politikama reprezentativnih avangardnih časopisa , određenim tipološkim i komparativističkim fenomenima, kao i likovno-tipografskim aspektima avangardne štampe. Zbornik sadrži indeks imena i periodičkih publikacija.

Ključne reči:

modernizam, avangarda, ekspresionizam,zenitizam, nadrealizam, časopis, komparatistika, uređivačka politika