Srpska književna periodika 1768–1941: popis i drugi prilozi

Vitošević, Dragiša: Vuković, Ðorđije: Golubović, Vidosava: Ðurić, Silvija: Kostić, Stanka: Maticki, Miodrag: Petrov, Aleksandar: Tešić, Gojko

Srpska književna periodika 1768–1941: popis i drugi prilozi

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
1984

Oznake:


Sažetak:

Bibliografija sa pratećim studijama Srpska književna periodika 1768–1941. Popis srpskih književnih časopisa i drugih periodičnih publikacija sa književnim prilozima od 1768. do 1941. godine rezultat je timskog rada saradnika na projektu „Istorija srpske književne periodike“ – Dragiše Vitoševića, Ðorđije Vukovića, Vidosave Golubović, Silvije Ðurić, Stanke Kostić, Miodraga Matickog, Aleksandra Petrova, Gojka Tešića, i objavljena je u Institutu za književnst i umetnost 1984. godine. Ovo delo je sačinjeno kao pomoćno sredstvo za izradu šestotomne „Istorije srpske književne periodike“ na istoimenom projektu Instituta za književnost i umetnost, a obuhvaćena je samo ona periodička građa koja je imala karakter i ulogu književnog časopisa i koja je sadržavala književne priloge. Bibliografski zapisi o periodičnoj građi organizovani su prema hronološkom principu, pri čemu se kao granične godine uzimaju godina pokretanja i godina gašenja periodika. Bibliografija broji 1336 jedinica, a korpus periodičke građe obuhvata publikacije od 1768. godine, kao godine pokretanja prvog srpskog časopisa ‒ Orfelinovog Slavenoserbskog magazina – do 1941. godine, kao godine početka Drugog svetskog rata i godine kojom je trebala da se završi prvobitno planirana „Istorija srpske književne periodike“, kako je formulisano u programskom tekstu Projekta objavljenom u okviru Elaborata.

Po završetku bibliografskog dela publikacije, objavljene su tri kratke studije o principima proučavanja periodičke građe, kao i o građi godišnje periodike 18. i 19. veka, koja prema strukturnim i tematskim odlikama čini odeljak za sebe, te ju je bilo potrebno sistematizovati izvan osnovnog bibliografskog popisa časopisa i novina. U kratkoj studiji „Almanasi i kalendari“ M. Maticki je dao popis i opis ove građe, a koja će u svom razvijenom obliku biti predstavljena dve godine kasnije njegovoj u opsežnoj Bibliografiji srpskih almanaha i kalendara. U Upitniku koji su napisali D. Vitošević i Ð. Vuković kroz niz pitanja sistematizovana su osnovna teorijska načela i metodološki pristup proučavanja književne periodike, dok se u narednom tekstu Ð. Vukovića Za jednu istoriju književne periodike ova načela dalje razvijaju u predloženim naučnoistraživačkim okvirima projekta „Istorija srpske književne periodike“.

Ključne reči:

bibliografija, časopis, novine, kalendar, almanah, kulturni dodatak, književni prilog