Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture

Ana Ćosić-Vukić i Vesna Matović

Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost;
2014.

Oznake:

ISBN 978-86-7095-209-6
UDK 011/016(082)
    821.163.41.09(082)
    050.488(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 205863948


Sažetak:

Zbornik radova Značaj bibliografije periodike za istraživanje književnosti i kulture objavljen je u okviru edicije Istorija srpske književne periodike u izdanju Instituta za književnost i umetnost. Uredile su ga dr Ana Ćosić-Vukić i dr Vesna Matović. Podsticaj za zbornik dala je izložba Re/vizija: časopisi kao agensi književnosti i kulture (novembar 2012, Narodna biblioteka Srbije), koju su pripremili saradnici projekta „Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca“, a koja ih je vratila problematici i značaju rada na bibliografiji periodike. Iz okruglog stola koji je organizovala i vodila Biljana Andonovska proistekao je ovaj zbornik koji donosi ne samo problemske studije, već i diskusiju vođenu tom prilikom, kao i nove bibliografske priloge, među kojima je popis do sada bibliografski obrađenih časopisa i listova unutar korpusa srpske (književne) periodike.

Ključne reči: