Feministička kontrajavnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920–1941.

Stanislava Barać

Feministička kontrajavnost. Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920–1941.

Izdavač:

Institut za književnost i umetnost;
2015.

Oznake:

ISBN 978–86 –7095–224–9 (broš.)
COBISS.SR-ID 220200716


Sažetak:

Knjiga predstavlja neznatno izmenjen tekst autorkine doktorske disertacije Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20-ih i 30-ih godina 20. veka. U sedamnaest poglavlja knjige definisan je, opisan i analiziran žanr ženskog portreta kao karakteristični časopisni žanr ženske i feminističke periodike međuratne epohe, odnosno kao jedan od izraza i činiliaca feminističke kontrajavnosti koja se u tom periodu konstituisala u Kraljevini SHS / Jugoslaviji.

Prva dva poglavlja knjige postavljaju teorijsku i metodološku osnovu istraživanja uočenih fenomena, problematizujući pojmove (rodno određenog) žanra i (feminističke) kontrajavnosti, ali zadiru i u njihovu istorijsku analizu, da bi se u trećem i četvrtom poglavlju direktno prešlo na opis konkretnog društvenog konteksta i pažljivo čitanje šireg časopisnog konteksta. Peto poglavlje knjige bavi se ideologemom nove žene, kao ključnim konstruktom jednog toka evropske i američke emancipatorske književnosti odnosno feminističkih pokreta. Iz perspektive ove ideologeme čitane su i tumačene časopisne reprezentacije žena u sedam središnjih poglavlja knjige. U njima su, uzimajući u obzir i uređivačku politiku, analizirani portreti u časopisima Misao (1919–1937) i Nova Evropa (1920–1941), Ženski pokret (1920–1938), Jednakost (1920), Jugoslovenska žena (1931–1934), Žena danas (1936–1940), Žena i svet (1925–1941) i Seljanka (1933–1935), a izdvojeni su i tumačeni i književni ženski portreti, mahom romaneskni, čime je uspostavljen početni korpus književnosti o novoj ženi. Petnaesto poglavlje knjige čini Selektivna bibliografija ženskih portreta (1920–1941) u kojoj je popisano 1020 članaka ovoga tipa. Knjiga sadrži i zaključna poglavlja na srpskom i engleskom jeziku, a poslednje poglavlje predstavljaju Prilozi, u vidu reprodukcije 11 fotografija, članaka i naslovnih strana preuzetih iz istraživanih časopisa.

Ključne reči:

feministička kontrajavnost, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca / Jugoslavija, periodika, žanr, ženski portret, nova žena, književnost o novoj ženi.