Delo 1955‒1992, Bibliografija

Vukićević, Dejan

Delo 1955‒1992, Bibliografija

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost, Narodna biblioteka Srbije; Novi Sad: Matica srpska;
2007

Oznake:

ISBN 978-86-7095-127-3
COBISS.SR-ID 143383308


Sažetak:

U bibliografiji časopisa Delo (1955–1992) analitički su iscrpno obrađeni svi članci jednog od najznačajnijih srpskih književnih časopisa u jugoslovenskoj epohi posle Drugog svetskog rata. Bibliografija je urađena po ISBD (CR) standardu. Po obuhvatu građe je iscrpna jer su obrađeni svi članci uključujući i beleške na koricama, kao i beleške s nazivom Errata. Po vrsti obuhvaćenih publikacija ona je bibliografija sastavnih delova. Po obliku je samostalna, prema vrsti izvora primarna (rađena de visu). Po hronološkom kriterijumu retrospektivna, prema teritorijalnom deo je korpusa nacionalne bibliografije. Po načinu rasporeda bibliografskih jedinica je stručna, jer je razvrstana po sistemu Univerzalne decimalne klasifikacije. Po karakteru opisa bibliografija je anotirana i deskriptivna.

Saopštenja sa okruglog stola o časopisu Delo objavljena su u Književnoj istoriji (XL, 136, 2008, str. 693–737).

Ključne reči:

časopis, bibliografija, modernizam, Delo (1955–1992)