TALFJ i srpska književnost i kultura

Gabriele Šubert i Vesna Matović

TALFJ i srpska književnost i kultura

Izdavač:

Beograd: Institut za književnost i umetnost;
2008

Oznake:

ISBN 978-86-7095-144-0
COBISS.SR-ID 152030476


Sažetak:

Zbornik je posvećen prevodima Srpskih narodnih pjesama (1835. i 1853) Tereze Albertine Luize fon Jakob kao i njihovoj recepciji u nemačkoj, evropskoj i američkoj kulturnoj javnosti. Posrednička uloga Talfjeve je veoma doprinela da srpska usmena književnost postane deo evropske književnosti kao i da se promeni slika o Srbiji i Srbima. Iako posvećen jednoj ličnosti, rasponom obuhvaćenih tema ovaj zbornik zahvata čitavu jednu epohu, ocrtavajući istoriju ideja, udeo kulturnih središta, institucija, književnih časopisa, ali i književnih krugova i salona i ukazuje na značaj istaknutih pojedinaca u nacionalnim i evropskim razmerama (Gete, Vuk Kradžić, Herder, Talfj, Kopitar, braća Grim) u činu uspešnog kulturnog posredovanja. U zborniku, koji je rezultat naučne saradnje Instituta za slavistiku u Jeni i Instituta za književnost i umetnost, objavljeni su radovi najistaknutijih nemačkih i srpskih slavista, kompratista i germanista, kao i dva veća priloga: Prepiska i Bibliografija radova Talfjeve i napisa o njoj.

Ključne reči:

Tereza Albertina Luiza fon Jakob, Vuk Stefanović Karadžić, Srpske narodne pjesme, usmena / narodna književnost, prevodi, recepcija, prepiska, bibliografija