На раскршћу епоха: српски књижевни часописи 1850–1860.

Милинчевић, Васо

На раскршћу епоха: српски књижевни часописи 1850–1860.

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић;
1979

Ознаке:


Сажетак:

Књига обухвата монографске обраде шест књижевних часописа покренутих у шестој деценији 19. века (Седмице, Војвођанке, Књижевног додатка Јужне пчеле, Шумадинчета, Фрушкогорке и друге серије Подунавке), као и расправу о садржајима и књижевној политици већ институционализованог Летописа Матице српске у периоду од 1850. до 1859. године.

У уводној речи („Реч унапред“) аутор, полазећи од става да се „показатељ степена књижевног живота“ не може одредити само по броју издатих књига, већ да се као његови носиоци у појединим раздобљима јављају управо часописи, указује на потенцијални значај истраживањâ која ће уследити, постављајући тиме како њихове оквире тако и претпостављене исходе.

Методолошки приступ прилагођен је сваком поједином часопису, зависно од његових својстава: код Летописа полазиште је било у разматрању уредничких политика и општег карактера часописа у време четворице различитих уредника (Јована Суботића, Јакова Игњатовића, Субот Младеновића и Јована Ђорђевића), код већине осталих излагање је структуирано као преглед заступљених књижевних родова и врста, односно књижевно-језичких питања којима се часопис бави, док је код оних најкратковечнијих (попут Шумадинчета и Фрушкогорке) засновано на јединственим описима сваке поједине свеске. Посебна вредност књиге су бројне анализе различитих књижевних текстова објављиваних у обрађеним часописима, на трагу ауторове тежње да, дајући књижевни портрет сваког од ових периодика, такође и „разлучи живо наслеђе од мртве грађе“.

Кључне речи:

Седмица, Војвођанка, Књижевни додатак Јужне пчеле, Шумадинче, Фрушкогорка и друга серија Подунавке, Летопис Матице српске