Српски књижевни гласник 1901–1914.

Витошевић, Драгиша

Српски књижевни гласник 1901–1914.

Издавач:

Нови Сад: Матица српска; Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић;
1990

Ознаке:


Сажетак:

Монографија о стожерном часопису српске модерне пружа увид у духовни и књижевни живот епохе на размеђи 19. и 20. века, у начела и циљеве Гласникове уређивачке политике, доноси врло прецизне портрете уредника и сарадника и, реконструишући контекст епохе, даје одговор на питање зашто је управо овај а не неки други часопис пресудно утицао на културне и друштвене токове у Србији пре Првог светског рата. Завршна поглавља су посвећена жанровској проблематици, посебно су важна она о књижевној критици и преводној књижевности као упоришним тачкама Гласниковог концепта модернизације националне књижевности. Анализирајући прозне и песничке жанрове у овом гласилу, аутор указује и на неке од иновативних помака који су остварени и њихов допринос развоју српске књижевности.

Кључне речи:

српска модерна, „европеизација“, естетицизам, иделогија, национална и социјална функција књижевности и уметности