Летопис српског народа: три века алманаха и календара

Матицки, Миодраг

Летопис српског народа: три века алманаха и календара

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Библиотека Матице српске;
1997

Ознаке:


Сажетак:

Овом књигом обвухваћене су монографске обраде српских месецослова, календара, алманаха и забавника од илустрованог месецослова за 1718. годину до Данице српског народног илустрованог календара Вукове задужбине (1994–213). Историјски преглед српске годишњачке приодике, обрађене хронолошким следом по областима у којима је излазила (будимска, Кнежевине Србије, Војводства Србије, Баната, Хрватске), показало је и да је ова периодика својеврстан летопис српског народа кроз последња три века.

Кључне речи:

месецослови, календари, забавбници, алманаси, летопис културног живота