Час описа часописа III (Пера Тодоровић)

Рошуљ, Жарко

Час описа часописа III (Пера Тодоровић)

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2004

Ознаке:


Сажетак:

Циклус књига Жарка Рошуља Час описа часописа I–V, премда тематски разуђен, представља јединствену целину посвећену проучавањима оних подручја књижевне периодике и штампе која су због свог маргинализованог положаја често остајала недовољно истражена.

Трећа књига садржи текстове посвећене Пери Тодоровићу, његовом књижевном, публицистичком и уређивачко-издавачком раду на прелазу из 19. у 20. век. Указујући у првом поглављу књиге на различите фазе у издавачком раду једног од зачетника модерног новинарства у Србији, Жарко Рошуљ се у другом поглављу осврће и на проблем негативне рецепције Пере Тодоровића чији је иницијатор био Слободан Јовановић у Српском књижевном гласнику. Највећи део монографије повећен је прегледу разнородних прилога који осветљавају природу и значај присуства Пере Тодоровића у шаљивим и сатиричним листовима, како радикалским тако и либералним и напредњачким.

Кључне речи:

Пера Тодоровић, издаваштво, модерно новинарство, уређивачка политика, шаљиви и сатирични часописи, рецепција