Књижевна периодика српског реализма

Иванић, Душан

Књижевна периодика српског реализма

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
2008

Ознаке:


Сажетак:

Књижевна периодика епохе реализма Душана Иванића представља резултат вишедеценијског бављења српском периодиком на ком су поред аутора учествовали и други сарадници Пројекта за проучавање периодике. Полазећи од методолошко-теоријских питања из Упитника Драгише Витошевића и Ђорђија Вуковића, Душан Иванић пружа систематичан и целовит увид у све типове српске периодике од краја шездесетих година 19. до почетка 20. века, настојећи да паралелно прикаже и историју књижевне периодике и историју књижевности у периодици.

Поред књижевно-научних и забавно-поучних часописа, као доминантних облика књижевне периодике епохе, Иванић пажњу посвећује и специјализованим типовима гласила (женским, верским, дечијим, струковним...), календарима и годишњацима, али и политичкој, односно политичко-књижевној штампи у којој су се такође објављивали књижевни прилози. Унутар сваке од поменутих целина, богата часописна грађа представљена је путем енциклопедијски исцрпних 'портрета' сваке појединачне периодичке публикације из епохе реализма.

Кључне речи:

реализам, књижевна периодика, књижевна историја, отворени/затворени модел, политичка периодика