Српска авангарда у периодици: зборник радова

Видосава Голубовић и Станиша Тутњевић

Српска авангарда у периодици: зборник радова

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
1996

Ознаке:


Сажетак:

Зборник је резултат међународног научног скупа одржаног у Београду новембра 1994. и доноси радове 42 истраживача посвећене различитим аспектима књижевне периодике између два светска рата. Поред разматрања општијих феномена авангарде и модернизма, текстови се баве уредницима, сарадницима и уређивачким политикама репрезентативних авангардних часописа , одређеним типолошким и компаративистичким феноменима, као и ликовно-типографским аспектима авангардне штампе. Зборник садржи индекс имена и периодичких публикација.

Кључне речи:

модернизам, авангарда, експресионизам,зенитизам, надреализам, часопис, компаратистика, уређивачка политика