Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима

Миодраг Матицки

Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност;
2006

Ознаке:

ISBN 86-7095-115-0
COBISS.SR-ID 135738892


Сажетак:

У зборнику су окупљена саопштења са научног скупа „Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима“, организованог децембра 2005. године у склопу међународног пројекта „Категорија 'свој-туђ' у словенским књижевностима и културама“. Пројекат је Институт за књижевност и уметност (пројекат за пручавање периодике) реализовао у сарадњи са Катедром за славистику у Познању (Пољска), Институтом за књижевност у Софији (Бугарска) и Филозофским факултетом у Загребу (Хрватска).

Кроз студије обухваћене зборником питања културних, родних, класних и националних идентитета, слике другог, Балкана и Средње Европе, као и односа села и града, старог и новог, свог и туђег, сагледавају се у компаративистички, са различитих теоријских позиција (имагологија, постколонијална критика, итд.), обухватајући распон од 18. века, народне књижевности и књижевно-историјске прозе, преко периодике и путописа, до савременог српског романа.

Кључне речи:

компаративна имагологија, идентитет, слика другог, Балкан, Средња Европа