Летопис културног живота 1912–1915. Политика. Правда

Циндори, Марија

Летопис културног живота 1912–1915. Политика. Правда

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Матица српска;
2013.

Ознаке:


Сажетак:

Свака књига је подељена у поглавља по годинама унутар којих су подаци сврстани у 1. Општи део (који захвата шири, друштвено-политички контекст, маркирање историјских догађаја, мањи број чињеница из науке, образовања, законодавстава, урбаног и рурарног живота, из области материјалне и масовне културе, селективан избор из новинских жанрова: белешке, помени, читуље, књижарски и други огласи, најаве итд. ); 2. Књижевност (жанровска и тематска одређења књижевних, књижевности блиских прилога и новинских жанрова); 3. Превода књижевност (хронолошка библиографија скоро свих превода у Политици и Правди); 4. Позориште (позоришни живот, преглед репертоара београдских сцена, рад путујућих позоришта, подаци о глумцима и сл.); 5. Ликовни живот (изложбе, подаци о уметницима, подизању јавих споменика, примењене и декоративне уметности итд.); 6. Музика (опера, музичко-сценска дела, госотовања, рад певачких друштава, капелници, наступи војних оркестара, варијете, кафански оркестри и певачи итд.); 7. Филм ( фотографије, „живе“ и „покретне слике“, отварање и рад биоскопа уз селективни приказ репертоара, кинематографска опрема, звучни филм, филмски глумци, фонограф и сл.).

Неке прилоге у овим поглављива прате краћи или дужи цитати из новинсих текстова који су одабрани углавном из два разлога: због важности догађаја или као сегменти који пружају увуд у језичке и стилске каноне штампаних медија у време „златног доба“ српске културе.

Кључне речи:

Политика, Правда, библиографија, културни живот