Књижевност и новинарство у (пост)реализму

Јовићевић,Татјана

Књижевност и новинарство у (пост)реализму

Издавач:

Институт за књижевност и уметност;
2013.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-192-1
COBISS.SR-ID 198365964


Сажетак:

Књига се састоји од више повезаних студија које се, у контексту питањâ о интерференцији пољâ књижевности и различитих других делатности или дисциплина, баве питањима објављивања књижевних дела у периодици, тј. новинама/часописом као фактором обликовања и медијем преношења књижевног текста.

Иако је у уводној речи скициран овај аспект књижевног живота и културне политике почев од покретања првих дуготрајнијих српских новина почетком 19. века, посебне студије се односе на феномене у његовој последњој четвртини и првим годинама наредног столећа, времену доминације реалистичке поетике и књижевних појава које су пратиле њену дезинтеграцију.

У прва два поглавља разматрају се „журналистички опуси“ Пере Тодоровића и Радоја Домановића, власника и уредника „ауторских“ периодика (Малих новина, односно Страдије), чије су странице у највећој мери сами испуњавали. Без обзира да ли сматрамо да се баве супротстављеним или комплементарним феноменима – будући да је Тодоровићев романсијерски опус настао у оквиру његових новина и умногоме био диктиран захтевима тог специфичног контекста, док Домановић сопствени часопис покреће као већ угледан приповедач, ступајући тиме (и) у особен дијалог са сопственим, углавном заокруженим приповедачким опусом – обе студије анализирају питања алегорије, односа фикционалног и референцијалног слоја текста, његовог сатиричног/памфлетистичког карактера, интерпретативно и теоријски задирући у проблем паралитературе.

Треће поглавље разматра извесне жанровске особености везане за објављивање књижевног текста у периодици, било да је реч о поређењу „новинског“ и засебног издања романа (Тодоровић и Матавуљ) или о тематском профилисању приповетке зависном од посебног карактера часописа (Веселиновић, Домановић и Матавуљ у Полицијском гласнику).

Четврто и последње поглавље у потпуности је посвећено посебној групи периодика за децу, те врсти и статусу књижевних прилога у њима, а најобимнија од три студије у овом сегменту књиге посвећена је Толстојевим причама објављиваним у овој врсти часописа.

Кључне речи:

часопис, новинарство, литература, паралитература, поље књижевности, интерференција, Пера Тодоровић, Радоје Домановић, Јанко Веселиновић, Симо Матавуљ, Л. Н. Толстој