Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе

Ана Ћосић-Вукић и Весна Матовић

Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе

Издавач:

Институт за књижевност и уметност;
2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-209-6
UDK 011/016(082)
    821.163.41.09(082)
    050.488(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 205863948


Сажетак:

Зборник радова Значај библиографије периодике за истраживање књижевности и културе објављен je у оквиру едиције Историја српске књижевне периодике у издању Института за књижевност и уметност. Уредиле су га др Ана Ћосић-Вукић и др Весна Матовић. Подстицај за зборник дала је изложба Ре/визија: часописи као агенси књижевности и културе (новембар 2012, Народна библиотека Србије), коју су припремили сарадници пројекта „Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца“, а која их је вратила проблематици и значају рада на библиографији периодике. Из округлог стола који је организовала и водила Биљана Андоновска проистекао је овај зборник који доноси не само проблемске студије, већ и дискусију вођену том приликом, као и нове библиографске прилоге, међу којима је попис до сада библиографски обрађених часописа и листова унутар корпуса српске (књижевне) периодике.

Кључне речи: