Феминистичка контрајавност. Жанр женског портрета у српској периодици 1920–1941.

Станислава Бараћ

Феминистичка контрајавност. Жанр женског портрета у српској периодици 1920–1941.

Издавач:

Институт за књижевност и уметност;
2015.

Ознаке:

ISBN 978–86 –7095–224–9 (broš.)
COBISS.SR-ID 220200716


Сажетак:

Књига представља незнатно измењен текст ауторкине докторске дисертације Жанр женског портрета у српској периодици 20-их и 30-их година 20. века. У седамнаест поглавља књиге дефинисан је, описан и анализиран жанр женског портрета као карактеристични часописни жанр женске и феминистичке периодике међуратне епохе, односно као један од израза и чинилиаца феминистичке контрајавности која се у том периоду конституисала у Краљевини СХС / Југославији.

Прва два поглавља књиге постављају теоријску и методолошку основу истраживања уочених феномена, проблематизујући појмове (родно одређеног) жанра и (феминистичке) контрајавности, али задиру и у њихову историјску анализу, да би се у трећем и четвртом поглављу директно прешло на опис конкретног друштвеног контекста и пажљиво читање ширег часописног контекста. Пето поглавље књиге бави се идеологемом нове жене, као кључним конструктом једног тока европске и америчке еманципаторске књижевности односно феминистичких покрета. Из перспективе ове идеологеме читане су и тумачене часописне репрезентације жена у седам средишњих поглавља књиге. У њима су, узимајући у обзир и уређивачку политику, анализирани портрети у часописима Мисао (1919–1937) и Нова Европа (1920–1941), Женски покрет (1920–1938), Једнакост (1920), Југословенска жена (1931–1934), Жена данас (1936–1940), Жена и свет (1925–1941) и Сељанка (1933–1935), а издвојени су и тумачени и књижевни женски портрети, махом романескни, чиме је успостављен почетни корпус књижевности о новој жени. Петнаесто поглавље књиге чини Селективна библиографија женских портрета (1920–1941) у којој је пописано 1020 чланака овога типа. Књига садржи и закључна поглавља на српском и енглеском језику, а последње поглавље представљају Прилози, у виду репродукције 11 фотографија, чланака и насловних страна преузетих из истраживаних часописа.

Кључне речи:

феминистичка контрајавност, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца / Југославија, периодика, жанр, женски портрет, нова жена, књижевност о новој жени.