Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1

Тешић, Гојко

Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа;
2005

Ознаке:

ISBN 978-86-7558-480-3
COBISS.SR-ID 1024010888


Сажетак:

Књига се састоји из четири целине: Традиција авангарде, Авангарда у контексту, Српска књижевна авангарда. Хронологија 1902–1934 и Епилог & Уместо поговора. Многа од поглавља већ су била објављена као студије у зборницима радова, часописима или као поговори других ауторових књига, а настајале су у оквиру истраживања на пројектима „Историја српске књижевне периодике“ (1976–1985), „Поетичка истраживања српске књижевности“ (1985–1991) и „Српска књижевна критика“. У овом издању Тешићева синтетичка и аналитичка тумачења феномена српске авангарде пропраћена су изузетно богатим визуелним материјалом: рукописима, писмима и фотографијама авангардних аутора, карикатурама из периодике, плакатима, лецима, огласима и позивницама, насловним и унутрашњим странама књига и часописа, као и уметничким сликама и цртежима. Књига због тога представља не само научно иновативна контекстуална читања текстова српске авангарде већ и оживљену документацију тога контекста.

Кључне речи:

авангарда, традиција, периодика, књижевност, визуелна уметност