Српски књижевни гласник 1920–1941. Библиографија нове серије

Војиновић, Станиша

Српски књижевни гласник 1920–1941. Библиографија нове серије

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
2005

Ознаке:

ISBN 86-7095-111-8
COBISS.SR-ID 125843724


Сажетак:

Библиографија нове серије Српског књижевног гласника (1920–1941) настала је као други том зборника радова са научног скупа „Сто година Српског књижевног гласника. Аксиолошки аспект традиције у српској књижевној периодици“ (Београд, 2003). (Библиографију прве серије Српског књижевног гласника урадила је Љубица Ђорђевић 1982. године).

Библиографија нове серије Српског књижевног гласника урађена је хронолошки, по годинама, књигама и бројевима, а на крају је сачињен именски регистар по азбучном реду презимена. На почетку библиографије налази се хронолошки преглед књига, уредника, власника, директора, управног, надзорног и књижевног одбора по годинама и књигама. Испод овог прегледа дат је попис разрешених шифара, иницијала и псеудонима.

Од свих значајнијих српских књижевних часописа који су излазили између Првог и Другог светског рата на територији Србије, само су Српски књижевни гласник и Летопис Матице српске излазили током целог периода од 1920. до 1941. године. Традиција прве серије СКГ-а у многоме је поштована и у новој серији; у часопису су наставили да објављују стари сарадници, али су им се већ од првог броја прикључили и модернисти, потом и представници социјалне литературе.

Кључне речи:

библиографија, часопис, Српски књижевни гласник (нова серија)