Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941‒1944

Ђорђевић, Бојан

Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941‒1944

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност; Нови Сад: Матица српска;
2001

Ознаке:

ISBN 86-7095-087-1
COBISS.SR-ID 173728263


Сажетак:

Летопис културног живота Србије под окупацијом 1941–1944. године доноси преглед чланака из најзначајнијих дневних и недељних новина које су излазиле у Србији за време немачке окупације у Другом светском рату. Истраживањем су обухваћени прилози посвећени култури и уметности у листовима Ново време, Обнова, Српски народ, Наша борба и Просветни гласник/. Ради прегледности, а у склопу утврђених стандарда за израду ове врсте публикација на Инстититу, чланци су разврстани у седам одељака: Општи део, Библиотеке, Књижевност, Позориште, Музички живот, Ликовна уметност и Филм. Без обзира на одељак о коме је реч, библиографија је дата за сваки лист посебно, и то хронолошким редом, а већина библиографских јединица пропраћена је кратким коментаром из кога се ближе види садржај чланка.

Кључне речи:

културни живот, окупација, библиографија, Ново време, Обнова, Српски народ, Наша борба, Просветни гласник