Алманаси Вуковог доба

Деретић, Јован

Алманаси Вуковог доба

Издавач:

Београд: Институт за књижевност и уметност, Вук Караџић;
1979

Ознаке:


Сажетак:

Дело Јована Деретића Алманаси Вуковог доба објављено је 1979. године у оквиру „Беле серије“ Института за књижевност и уметност као једна од прве три књиге пројекта „Историја српске књижевне периодике“, покренутог десет година раније. Предмет истраживања представљају публикације годишње периодике која је излазила у првој половини 19. века – алманаси, забавници и календари. Корпус чини шеснаест периодика: Забавник (Културни додатак Новина Сербских из царствујушчег града Вијене), Даница, Банатски алманах, Талија, Цвеће, Сербска пчела, Сербски родољубац, обновљени Забавник, Грлица, Србска зора, Уранија, Голубица, Бачка вила, Драгољуб, Авала и Српско-далматински магазин, а истраживање је представљено у оквиру четири поглавља организованих према хронолошком принципу излажења периодика. Деретић најпре описује грађу контекстуализујући основне информације у низ културно-историјских околности које су одредиле сваки од појединачних периодика, а затим исту грађу обрађује аналитички, дајући пресек кроз призму тематске и жанровске анализе. Отуда се, са једне стране, методолошки приступ Деретићевог истраживања може одредити као (нео)позитивистички, а са друге, као структуралистички са акцентом на жанровској анализи.

Алманаси Вуковог доба објављени су истовремено када и књига Васе Милинчевића На раскршћу епоха и књига Владимира Јовичића Часопис Отаџбина 1875–1892, и ове три књиге се могу сматрати првим теоријским монографијама у оквиру Пројекта за проучавање периодике. Уколико се занемари профил периодичких публикација, као и жанровске и тематске разноврсности обухваћене у ове три монографије, а пажња се усредсреди само на хронолошки принцип при одабиру корпуса и проучаване грађе из периодике, јасно се види да су Алманаси Вуковог доба са обухваћеним временским периодом од 1815. до 1847. (односно до 1873. године тј. године када је престао да излази Српско-далматински магазин), На раскршћу епоха са обухваћеним временским периодом од 1850. до 1860. године, и Јовичићева монографија посвећена Отаџбини са обухваћеним временским периодом од 1875 до 1892. године, изашле заправо као прве три књиге овог новопокренутог Пројекта Института за књижевност и уметност. Тиме је реализован један део истраживачког плана Пројекта, који је у програмској платформи формулисаној у „Елаборату за историју српске књижевне периодике“ представљен у поглављу „Периодизација“ и означен од броја II (1813–1850) до V (1875–1895) .

Кључне речи:

годишња периодика, алманах, забавник, календар, романтизам, предромантизам